Telefoon 0303200773 (tussen 19:00 en 20:00 uur)
 e informatie@multihobby.nl  

Inleiding

 Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
  
  
Definities

 1 Multihobby: gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30168955 handelend onder de naam Multihobby.
 2 Website: de website van Multihobby, te raadplegen via www.multihobby.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Multihobby en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Multihobby en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  
  
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Multihobby zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Multihobby slechts bindend, indien en voor zover deze door Multihobby uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  
  
Prijzen en informatie

 1 Alle op de Website en in andere van Multihobby afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Multihobby kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Multihobby afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4 Multihobby kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  
  
Totstandkoming Overeenkomst

 1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Multihobby en het voldoen aan de daarbij door Multihobby gestelde voorwaarden.
 2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Multihobby onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Multihobby het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4 Multihobby kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Multihobby op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5 Multihobby heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
  
  
Uitvoering Overeenkomst 

 1 Zodra de bestelling door Multihobby is ontvangen, stuurt Multihobby de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2 Multihobby is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3 De levertermijn bedraagt in beginsel Maximaal 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Multihobby.
 4 Indien Multihobby de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5 Multihobby raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7 Multihobby is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
8 We hebben alle artikelen op onze website op voorraad. Toch kan het zijn dat de aangegeven voorraad iets afwijkt van de daadwerkelijke voorraad. Dit gebeurt gelukkig zeer zelden, oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een verkoop zonder scanmoment waardoor de telling niet klopt of dat het laatste exemplaar beschadigd is. 
Wij nemen altijd contact met u op en doen u een voorstel: u kiest of een ander artikel uit met dezelfde waarde of we retourneren het bedrag van het missende artikel. Het op backorder nemen van een artikel en dat later nazenden is helaas niet mogelijk. Hetzelfde artikel is lang niet altijd bij de groothandel meer in het assortiment, bovendien hebben wij te maken met minimale orderbedragen, levertijden en (inter)nationale verzendkosten, waardoor het gratis nazenden helaas geen optie is.
Voorbeeld: u bestelt 20 vel papier en er zijn er slechts 18, u kiest 2 andere vellen papier of wij betalen u dan 2 vel papier terug. Natuurlijk willen wij u graag op de hoogte brengen, wanneer een artikel toch weer voorradig is en via de website te bestellen is. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u de hele order natuurlijk altijd kosteloos annuleren.
  
Herroepingsrecht

 1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Multihobby binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: •als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
•als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
•bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending (maximaal € 6,75) komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Multihobby een raming van deze kosten.
 Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Multihobby, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Multihobby kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Multihobby bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  
 Producten kunnen na aanmelding geretourneerd worden aan:
  
 Multihobby
 Kamelenspoor 133
 3605EG, Maarssen
  
 6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Tenzij Multihobby aanbiedt het product zelf af te halen, mag Multihobby wachten met terugbetalen tot Multihobby het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 -Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 -Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 -Losse kranten en tijdschriften;
 -Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
 -Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 -De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en
 hij heeft heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  
Betaling 

 1 Klant dient betalingen aan Multihobby volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Multihobby is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Multihobby is gewezen op de te late betaling en Multihobby de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Multihobby gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Multihobby kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  
Garantie en conformiteit


 1 Multihobby staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Multihobby er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2 Een door Multihobby, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Multihobby daarvan in kennis te stellen.
 4 Indien Multihobby de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
  
  
Klachtenprocedure

 1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Multihobby, dan kan hij bij Multihobby telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2 Multihobby geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Multihobby binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. Sinds 15 februari 2016 kunt u ook een klacht indienen bij het Europese ODR platform via het formulier Onlinegeschillenbeslechting​ op deze site.
  
  
Persoonsgegevens

 1 Multihobby verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
  
  
Slotbepalingen

 1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Multihobby gevestigd is.
 3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  
  
Contactgegevens

 Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Welkom bij Onze Voorwaarden – Geen Zorgen, Alleen Duidelijkheid!

Als u zich een weg baant door de kleine lettertjes van onze algemene voorwaarden, willen we u eerst geruststellen: ze zijn er slechts om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om ervoor te zorgen dat alles op wieltjes loopt. Het is voor ons belangrijk dat u weet dat we geen vallen zetten; we zijn hier om een betrouwbare en heldere winkelervaring te bieden.

We zien deze voorwaarden niet als een belemmering, maar als een manier om de verwachtingen helder te schetsen, zodat u met een veilig en vertrouwd gevoel kunt winkelen. Wij als team van vriendelijke mensen achter Multihobby zetten ons in om elke klant met het grootste respect te behandelen, omdat we geloven in een eerlijke en respectvolle benadering.

Mocht u toch enige aarzeling voelen of vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via info@multihobby.nl . Onze klantenservice staat voor u klaar met openheid en een glimlach. Samen zorgen we ervoor dat `de wet` niet meer is dan een voetnoot in onze gedeelde ervaring.

Met ons winkelt u altijd met een hartelijk en veilig gevoel.

Multihobby
Kamelenspoor 133
3605EG Maarssen
Telefoon: 0303200773 (ma t/m zo 13:00 - 20:00)
informatie@multihobby.nl

KvK 30168955
BTW NL001372562B62

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 Multihobby: gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30168955 handelend onder de naam Multihobby.
2 Website: de website van Multihobby, te raadplegen via www.multihobby.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Multihobby en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Multihobby en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Multihobby zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Multihobby slechts bindend, indien en voor zover deze door Multihobby uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Multihobby afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Multihobby kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Multihobby afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Multihobby kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Multihobby en het voldoen aan de daarbij door Multihobby gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Multihobby onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Multihobby het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Multihobby kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Multihobby op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Multihobby heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Multihobby is ontvangen, stuurt Multihobby de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Multihobby is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel Maximaal 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Multihobby.
4 Indien Multihobby de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Multihobby raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Multihobby is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
8 We hebben alle artikelen op onze website op voorraad. Toch kan het zijn dat de aangegeven voorraad iets afwijkt van de daadwerkelijke voorraad. Dit gebeurt gelukkig zeer zelden, oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een verkoop zonder scanmoment waardoor de telling niet klopt of dat het laatste exemplaar beschadigd is.
Wij nemen altijd contact met u op en doen u een voorstel: u kiest of een ander artikel uit met dezelfde waarde of we retourneren het bedrag van het missende artikel. Het op backorder nemen van een artikel en dat later nazenden is helaas niet mogelijk. Hetzelfde artikel is lang niet altijd bij de groothandel meer in het assortiment, bovendien hebben wij te maken met minimale orderbedragen,
levertijden en (inter)nationale verzendkosten, waardoor het gratis nazenden helaas geen optie is.
Voorbeeld: u bestelt 20 vel papier en er zijn er slechts 18, u kiest 2 andere vellen papier of wij betalen u dan 2 vel papier terug. Natuurlijk willen wij u graag op de hoogte brengen, wanneer een artikel toch
weer voorradig is en via de website te bestellen is. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u de hele order natuurlijk altijd kosteloos annuleren.


Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Multihobby binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: •als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
•als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
•bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending (maximaal € 6,75) komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Multihobby een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Multihobby, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Multihobby kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Multihobby bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen na aanmelding geretourneerd worden aan:

Multihobby
Kamelenspoor 133
3605EG, Maarssen

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Tenzij Multihobby aanbiedt het product zelf af te halen, mag Multihobby wachten met terugbetalen tot Multihobby het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-Losse kranten en tijdschriften;
-Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
-De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en
hij heeft heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Multihobby volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Multihobby is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Multihobby is gewezen op de te late betaling en Multihobby de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Multihobby gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Multihobby kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Multihobby staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Multihobby er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Multihobby, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Multihobby daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Multihobby de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Multihobby, dan kan hij bij Multihobby telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Multihobby geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Multihobby binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. Sinds 15 februari 2016 kunt u ook een klacht indienen bij het Europese ODR platform via het formulier Onlinegeschillenbeslechting​ op deze site.


Persoonsgegevens
1 Multihobby verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. voor meer info zie: https://www.multihobby.nl/c-3162114/privacy-verklaring/Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Multihobby gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Leveringsgebied:

Het leveringsgebied van Multihobby.nl is beperkt tot de volgende landen:

Nederland, Austria, Belgie - Belgique, Denmark, Deutschland, Finland, France, Luxembourg, Sweden, Spain, Portugal, Norway en Switzerland.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail info@multihobby.nl contact met ons op(Download de algemene voorwaarden. Door op ‘Bestel nu!’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht. als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 MultiHobby.nl: Scrapbooking, Creatieve DIY Materialen en Meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel